Turistička zajednica Grada Našice

Kulturna baština

IntegrIRANI projekt obnove kulturne baštine

Proces pripreme projekta obnove kulturne baštine započeo je početkom 2016.godine prijavom projektnog prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ za financiranje projektne dokumentacije za obnovu kulturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu.

Grad Našice
Grad Našice

Projektni prijedlog osmišljen je i prijavljen pod nazivom „Našice – grad plemstva i kulture“ / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ s namjerom da se izradi studijska i projektna dokumentacija za obnovu kulturne baštine i izvrše sve pripreme za provedbu zahvata sveobuhvatne rekonstrukcije dvoraca Pejačević – Velikog i Malog, Grögerove vile i vezane infrastrukture.

Očekivano, razvojem i provedbom ovako osmišljenog integriranog razvojnog programa treba se unaprijediti postojeći turistički proizvod odnosno predstavljanje Našica kao turističke destinacije čija se turistička ponuda temelji na bogatoj kulturnoj i glazbenoj povijesti uz opći cilj integriranog razvojnog programa da se doprinese društveno-gospodarskom održivom razvoju područja Grada Našica. Ostvarenje cilja temelji se na obnovi Dvoraca Pejačević-Malog i Velikog, uređenju povijesnog Perivoja smještenog u okruženju spomenutih dvoraca s ciljem prezentiranja dendroflore u okviru Perivoja, te uređenju ljetnikovca u Perivoju u autentičnom stilu s hortikulturnim uređenjem parka ispred Velikog dvorca i parka iza Malog dvorca. Osim dvoraca, projektom je obuhvaćeno uređenje okoliša kapele obitelji Pejačević, Grögerova vila, uređenje infrastrukture u središtu grada (trga, šetnica i nogostupa te uređenje parkirališnog prostora i pješačke infrastrukture ispred Vile Gröger).

Projekt je prihvaćen za financiranje u visini 80% iznosa prihvatljivih troškova, odnosno u ukupnom iznosu projekta do 2.313.850,00 kn s uključenim PDV-om. Projekt je realiziran u znatno manjoj vrijednosti u iznosu od 1.100.000,00kn.

Rekonstrukcijom Velikog dvorca osigurat će se uvjeti za korištenje svih etaža u dvorcu, od podruma do potkrovlja (ukupno pet etaža) u funkciji Zavičajnog muzeja Našice, HKD-a Lisinski, Gradske glazbe i prezentacijskog ugostiteljskog prostora. Osigurat će se pristup svim osobama, svim etažama bez barijera, s multifunkcionalnom dvoranom u potkrovlju dvorca za prezentacije, predavanja i druge skupove u kulturi.

Sveobuhvatnom rekonstrukcijom vila Gröger će se prenamijeniti u gradsku knjižnicu i čitaonicu na ukupnoj površini od cca 1100 m2, na ukupno četiri etaže. Građevina će se revitalizirati, a grad oplemeniti knjižnicom zavidne razine i opremljenosti, onako kako to i zasluže naš grad.

Realizacija zahvata:

U drugoj polovici 2019.godine projekt je nominiran za realizaciju kroz EU operativni program konkurentnost i kohezija i uvršten je u Razvojni sporazum pet slavonskih županija (Osječko-baranjska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija) s procijenjenom vrijednosti u iznosu ~105.000.000,00 kn uz max sufinanciranje u iznosu 75.000.000,00 kn.

Rok provedbe projekta u smislu sufinanciranja traje do 31.prosinca 2023.g.

Nešto o povijesti kulturne baštine:

Dvorac Pejačević – Veliki u Našicama“ (u daljnjem tekstu: dvorac) je zaštićen kao nepokretni spomenik kulture Rješenjem Ministarstva kulture od 22. srpnja 2004. i upisan je u Registar kulturnih dobara RH. Rješenjem o zaštiti obuhvaćeno je i zemljište oko dvorca, a zajedno sa Dvorcem nalazi se unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline grada Našica, također zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra.

Dvorac Pejačević - Veliki - prije obnove

Dvorac se nalazi u Našicama, na Trgu dr. Franje Tuđmana 5, u središtu naselja unutar velikog Perivoja koji je pod zaštitom kao spomenik parkovne arhitekture još od siječnja 1949.g.

Veliki dvorac izgradio je Vincencije grof Pejačević između 1811. i 1812. godine. U svojoj povijesti nekoliko je puta mijenjao izgled, osobito nakon potresa 1817. godine te u vrijeme grofa Ladislava Pejačevića polovicom 19. stoljeća. Kasnobarokni dvorac Pejačević odlikuje se svojom reprezentativnošću u pogledu bogatstva arhitektonskih uresa te zajedno s parkovnom cjelinom koja ga okružuje posjeduje visoku ambijentalnu vrijednost.

Dvorac je izgrađen u bruto površini od 4160 m2, do sada su u dvorcu bili smješteni i djelovali Zavičajni muzej Našice, Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice, Gradska glazba Našice i HKD Lisinski Našice, dok se podrum povremeno koristio, nije bio uređen.

Na samom dvorcu je u razdoblju nakon II. svjetskog rata do danas obavljeno niz većih ili manjih zahvata na sanaciji i obnovi.

Duži niz godina na dvorcu su se provodile samo manji radovi tekućeg održavanja, najviše zbog neriješenih imovinskih odnosa koji su konačno riješeni 2015. godine nagodbom sa naslijednicima grofa Pejačević. Odmah je odlučeno da se dvorac prvenstveno namjeni za potrebe Zavičajnog muzeja Našice i da se planira iseljenje Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice iz prostora dvorca u Vilu Gröger u Našicama, na Trgu I. Kršnjavija, koja je također nepokretni spomenik kulture. Na taj način se oslobađa reprezentativni dio prizemlja dvorca u korist muzeja.

Zatečeno stanje dvorca po rješavanju vlasništva je zahtijevalo sustavnu i sveobuhvatnu sanaciju i zaštitu (krovišta, podruma, zidova i međukatnih konstrukcija, pročelja, stolarije, unutrašnjosti dvorca, sanaciju vlage, obnovu instalacija i dr.). Odmah se pristupilo izradi Konzervatorske studije kao preduvjetu za izradu primjerene tehničke dokumentacije i za izvođenje bilo kakvih daljnjih radova, izrađena je u svibnju 2017.

Vila Gröger“ u Našicama je zaštićen kao nepokretni spomenik kulture utvrđen Rješenjem Ministarstva kulture od 30. lipnja 2008. i upisana je u Registar kulturnih dobara RH.

Vila se nalazi u Našicama, na Trgu Isidora Kršnjavog 5, a izgrađena je početkom 20. stoljeća. Izgradili su ju Franz i Otto Gröger, upravitelji šumskog dijela veleposjeda obitelji Pejačević. Vila ima ukupno 1.435,60 m2 bruto površine. U razdoblju nakon II. svjetskog rata Vila se koristila u razne javne namjene, između ostalog i kao sjedište Radia Našice, kao škola, a prostor su koristile i drugi korisnici (sindikati i sl.). Do početka rekonstrukcije u Vili su bila sjedišta nekih udruga i političkih stranaka (prizemlje i kat), dok se podrum koristio kao arhiva Ureda državne uprave, Županijskih ureda i Grada Našica.

„Vila Gröger“ - prije obnove

Kao preduvjet za izradu primjerene tehničke dokumentacije i za izvođenje bilo kakvih daljnjih radova na sanaciji i rekonstrukciji 2016. je izrađena Konzervatorska studija Vile Gröger.
Projektom se cijela zgrada prenamjenjuje u gradsku knjižnicu i čitaonicu, sa sadržajima na ukupno četiri etaže i otvaranjem vanjskog izgleda i pristupa građevini prema izvornom stanju. Po uređenju i izlaganju bogate knjižne građe grad će biti oplemenjen impozantnim objektom, očekuje se bitno posjećenijim mjestom, kvalitetnih radnih uvjeta, zanimljivog svim populacijama i stručnoj javnosti. Fizički daleko dostupnija svim korisnicima i pristupačna s ugrađenom opremom i pomagalima.

Na ovoj web stranici koristmo kolačiće u svrhu poboljšanja performansi stranice i analitike koja nam služi za poboljšanje korisničkog iskustva. Prihvaćam Pročitaj više