Podnošenje ponude – Javna nabava

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NAŠICA

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31500 Našice

Našice, 10. studenoga 2017. godine

PREDMET: Poziv na podnošenje ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade strateško-planske dokumentacije

Poštovani,

TZ Grada Našica kao partner na projektu „Priprema projektne dokumentacije za obnovu kulturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom „Našice – grad plemstva i kulture“ / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ“ referentne oznake KK.06.1.1.01.0031 dužna je izraditi Strateško-plansku dokumentaciju na kojoj će se bazirati razvoj integriranog programa.

Naziv projekta: Priprema projektne dokumentacije za obnovu kulturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom „Našice – grad plemstva i kulture“ / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ

Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

OIB: 97592116301

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 4

31500 Našice

Kontakt osoba: Srečko Perković, prof.

Telefon: 098/968-47-71

E-mail adresa: tz.nasice@hi.t-com.hr

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi:

Temeljem članka 80. stavka 2., točke 2 ZJN 2016 naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa, u smislu članka 76. i 77. ZJN 2016.

Vrsta postupka nabave:

Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave usluga procijenjene vrijednosti veće od 100.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn, uz javnu objavu, temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave TZ Našice.

Dokumentacija za nadmetanje

Dokumentaciju čine: Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima, a u cijelosti je dostupna na adresi sjedišta Naručitelja i na službenoj stranici Turističke zajednice Grada Našica, www.tznasice.hr

Način realizacije nabave:

Po provedenom postupku sklopit će se ugovor o pružanju usluga

PODACI O PREDMETU NABAVE

Projekt pod nazivom “Priprema projektne dokumentacije za obnovu kulturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom “Našice – grad plemstva i kulture” / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ”, koji provodi Grad Našice, broj ugovora: KK.06.1.1.01.0031 financira se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt predviđa izradu studijske i planske dokumentacije namijenjene obnovi umjetničke i kulturne baštine te razvoju integriranog razvojnog programa temeljenom na spomenutim baštinama.

Predmet nabave je Usluga izrade strateško – planske dokumentacije, a podijeljen je u dvije grupe:

Grupa 1: Usluga izrade strateškog plana turizma umjetnosti

Grupa 2: Usluga izrade strategije razvoja, pozicioniranja i promicanja branda

OPIS PREDMETA NABAVE

Usluga izrade strateškog plana turizma umjetnosti

Turizam umjetnosti je oblik turizma u kojem prevladava interes i potražnja za sadržajima i objektima kulturnog karaktera. Tu je riječ o materijalnim i nematerijalnim sadržajima te o kulturno umjetničkoj baštini Grada Našica. Njegov daljnji rast ovisi o sustavnom razvoju i prilagođavanju proizvoda suvremenim tržišnim trendovima, gdje se javlja sve veći interes za tim oblikom turizma. Sa stajališta ponude, Grad Našice je grad bogate srednjoeuropske prošlosti i ima veliki potencijal za budućnost. Sve veći broj kako inozemnih tako i domaćih posjetitelja sudjeluje u kulturnim aktivnostima, posjećuje umjetničko-povijesne lokalitete ili prisustvuje kulturnim manifestacijama. Rast potražnje za kulturnim turizmom i turizmom umjetnosti uvjetovan je socio-demografskim promjenama kao i promjenama životnog stila, većim stupnjem obrazovanja te porastom broja starijih stanovnika koji imaju izražen interes za umjetnost i kulturu jer žele svoje slobodno vrijeme iskoristiti na što kvalitetniji način. Kako će ovaj trend u budućnosti rasti tako će i rasti potražnja za turizmom umjetnosti. Turisti se razlikuju po ulozi koju umjetnost ima u njihovim životima. To su turisti motivirani, inspirirani i privučeni umjetnošću. Razvojem turizma umjetnosti možemo privući turiste motivirane za određene aspekte umjetnosti u našem gradu npr. materijalna i nematerijalna baština grada, muzej, galerija, spomenici i povijesni lokaliteti te običaji i tradicija. Izradom strateškog plana razvoja turizma umjetnosti definirat će se smjernice razvoja tog oblika turizma koji svoje temelje također postavlja na objektima kulturne baštine i čini sastavni dio Integriranog razvojnog programa. Strateškim planom razvoja turizma bit će obuhvaćeno Uređenje izložbenog prostora i postavljanje izložbe “Zavičajni muzej“, Uređenje izložbenog prostora i postavljanje izložbe lončarstva, Uređenje izložbenog prostora i postavljanje izložbe bibliotečne građe Obitelji Pejačević, te Uređenje izložbenog prostora i postava fotografija s opisom dendroflore Našičkog perivoja unutar izložbenog prostora Groegerove Vile. Uređenjem navedenih izložbenih prostora, te postavljanjem tematskih izložbi izravno se doprinosi bogaćenju turističke ponude Grada Našica, te privlačenju ciljanih skupina koje preferiraju kulturni turizam i turizam umjetnosti. Strateški plan treba jasno definirati viziju razvoja turizma umjetnosti u grada Našicama, a jedni od glavnih temelja su postojeći resursi, motivacija, intelektualni kapital te percepcija mjesta. Kvalitetnim Strateškim planom razvoja umjetničkog turizma u Našicama postiže se bolja iskoristivost postojećih kulturnih objekata i muzejske građe, te jačanju strategije brendiranja Grada, a uspješno brendiran grad lakše će doći do turista, privući investitore, obogatiti kulturnu ponudu, potaknuti mlade da ne odlaze iz grada te potaknuti doseljavanje i općenito učiniti grad boljim za život.

Strateški plan razvoja turizma umjetnosti trebala bi osigurati slijedeće:

– jačanje prepoznatljivosti gradskog identiteta

– označavanje našeg grada

– poboljšanje našeg trenutnog imidža i percepcije o našem gradu

– gradnja našeg budućeg željenog identiteta grada

– stvaranje dodatne vrijednosti putem kreiranja emocionalnih (neopipljivih) i funkcionalnih (opipljivih) atributa brenda – kreiranje jedinstvenih emocionalnih asocijacija/ ulazak u svijet potrošača i stvaranje kvalitetne razlike u odnosu na konkurenciju.

ZADATAK I AKTIVNOSTI

Procesu pozicioniranja umjetničke baštine u održivom gospodarskom razvoju teži se u okviru normi Europske unije i međunarodnih konvencija , Ministarstva kulture, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave te civilnog društva. Koordiniranje sustava od strane fondova i direktiva EU-a preko uključivanja jedinica lokalne samouprave i privatnih interesa uz stalno bdijenje nad zaštitom umjetničke i kulturne baštine ključni su temelji za provedbu strateškog plana razvoja turizma umjetnosti. Osim namicanja financijskih sredstava, potrebno je znanje i vještina, kao i interes uključenih nositelja i svih zainteresiranih za održivi razvoj kulturne i umjetničke baštine. Potrebno je da se svi zainteresirani povežu i ujedine da bi definirali ciljeve i mjere za projekte te osigurali provedbu. Tako se istodobno postiže zaštita kulturne i umjetničke baštine te gospodarske i druge koristi.

Raznim mjerama poticati programe u turizmu umjetnosti koji će biti vidljivi, dugoročno održivi te zanimljiviji širem društvu
Provođenje programa koji ekonomski osnažuju umjetnika/ce
Jačanje prisutnosti umjetničke organizacije na sceni vezanih uz kulturu i umjetnost
Poboljšanje medijske prisutnosti kroz stalni kontakt s medijima
Podizanje razine svijesti o društvenoj odgovornosti poslovnog sektora prema sektoru kulture i umjetnosti

Strateški plan razvoja turizma umjetnosti trebao bi sadržajno obuhvaćati sljedeća poglavlja:

Analiza stanja
Organizacija i provedba radionica te izrada strateškog okvira kulturno umjetničkog razvitka
Izrada detaljnog akcijskog plana za operacionalizaciju i provedbu strateškog plana
Prezentacija nacrta strateškog plana razvoja turizma umjetnosti
Izrada konačne verzije strateškog i akcijskog plana turizma umjetnosti

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI USLUGE

U svrhu stvaranja osnovnih preduvjeta za sufinanciranje integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne i umjetničke baštine Grada Našica za sufinanciranje iz financijskih i strukturnih fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., nužno je izraditi strateški plan razvoja turizma umjetnosti čijom će se izradom definirati smjernice razvoja turizma umjetnosti na području Grada Našica, postaviti strateške ciljeve u turističkom sektoru, razvojne prioritete i konkretne mjere, a u cilju doprinosa razvoju brenda odnosno prepoznatljivosti Grada Našica na turističkom tržištu kao bitne destinacije gdje se poštuju tradicionalne vrijednosti i s ponosom ističe tradicija i umjetnost. Ciljeve i očekivane rezultate moguće je ostvariti putem integralnog razvojnog programa temeljenog na obnovi umjetničke i kulturne baštine Grada Našica za sufinanciranje iz financijskih i strukturnih fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Dokumentacija o nabavi se mora izraditi u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Sva dokumentacija koju Naručitelj posjeduje, a vezana je uz izvršenje predmeta nabave, nalazi se na adresi naručitelja, te je uvid u istu moguće izvršiti u tijeku roka za dostavu ponude na navedenoj adresi, uz prethodnu najavu i dogovor termina za uvid.

Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave, odnosno kojom se nudi usluga koja ne zadovoljava potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave i zahtjeve natječajne dokumentacije ponuda će biti odbijena.

Usluga izrade strategije razvoja, pozicioniranja i promicanja branda

Projekt pod nazivom “Priprema projektne dokumentacije za obnovu kulturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom “Našice – grad plemstva i kulture” / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ”, koji provodi Grad Našice, broj ugovora: KK.06.1.1.01.0031 financira se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt predviđa izradu studijske i projektne dokumentacije namijenjena obnovi kulturne baštine i razvoju integriranog razvojnog programa temeljenom na spomenutoj kulturnoj baštini. Razvojem i provedbom integriranog razvojnog programa osigurati će se unaprjeđenje postojećeg turističkog proizvoda odnosno predstavljanje Našica kao turističke destinacije čija se turistička ponuda temelji na bogatoj kulturnoj i glazbenoj povijesti. Opći cilj integriranog razvojnog programa je doprinijeti društveno-gospodarskom održivom razvoju područja Grada Našica. Specifični cilj projekta je pružanje potpore Integriranom razvojnom programu “Našice-grad plemstva i kulture” / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ kroz pripremu studijsko planske i projektne dokumentacije obnove objekata kulturne baštine. Infrastrukturna ulaganja u razvoj integriranog projekta, koja predstavljaju fazu B cjelokupnog koncepta, obuhvatit će kulturne znamenitosti i raspoloživu lokalnu infrastrukturu: obnova Dvoraca Pejačević-Malog i Velikog, uređenja povijesnog perivoja smještenog u okruženju spomenutih dvoraca s ciljem prezentiranja dendroflore u okviru perivoja te uređenja ljetnikovca u perivoju u autentičnom stilu s hortikulturnim uređenjem parka ispred Velikog dvorca i parka iza Malog dvorca. Osim dvoraca, projektom se planira obnoviti i grobljanska kapela obitelji Pejačević pored koje se nalazi i grob Dore Pejačević s hortikulturnim uređenjem dvorišta Kapele Pejačević te Groegerova vile. S obzirom da je Groegerova vila bila obiteljska kuća glavnog nadšumara obitelji Pejačević koji je, između ostalog, vodio brigu i o grofovskom perivoju oko Velikog dvorca, u Vili će se postaviti izložba fotodokumentacije s opisom dendroflore koja obitava na području perivoja. Razvojni program obuhvaća i uređenje parkirališta ispred dvorca kao i nogostupa, uređenje šetnice unutar središnjeg gradskog trga radi osiguravanja bolje pristupačnosti ugostiteljskim objektima i trgovinama u središnjoj gradskoj jezgri te uređenje parkirališnog prostora i pješačke infrastrukture ispred Vile Groeger. Osim ulaganja u kulturnu baštinu i lokalne infrastrukture projektom će biti obuhvaćene i komponente ulaganja u znanost i edukaciju kroz uređenje izložbenih prostora te ulaganje u slobodno vrijeme i rekreaciju ulaganjem u hortikulturno uređenje dvorišta Velikog dvorca Pejačević te grobljanske kapele Pejačević kao i ulaganje u promociju i vidljivost koje obuhvaća izradu Strategije razvoja, pozicioniranja i promoviranja branda. Strategija razvoja, pozicioniranja i promoviranja branda definirati će smjernice razvoja turizma na području Grada Našica, postaviti strateške ciljeve u turističkom sektoru, razvojne prioritete i konkretne mjere, a u cilju razvoja Našica kao kontinentalne destinacije. Strategijom brendiranja definirati će se smjernice za brendiranje koje je preduvjet je za njegovu prepoznatljivost na tržištu i za kvalitetno pozicioniranje grada. Kod postupka brendiranja treba doći do zajedničke vizije, zajedničkih ciljeva , strategija i plana kako djelovati. Strategija treba jasno definirati viziju budućnosti grada Našica, a jedni od glavnih temelja su postojeći resursi, motivacija, intelektualni kapital te percepcija mjesta. Uspješno brendiran grad lakše će doći do turista, privući investitore, obogatiti kulturnu ponudu, potaknuti mlade da ne odlaze iz grada te potaknuti doseljavanje i općenito učiniti grad boljim za život.

Strategija brendiranja, pozicioniranja i promoviranja branda trebala bi osigurati slijedeće:

-jačanje prepoznatljivosti gradskog identiteta

-označavanje našeg grada

-poboljšanje našeg trenutnog imidža i percepcije o našem gradu

-gradnja našeg budućeg željenog identiteta grada

-stvaranje dodatne vrijednosti putem kreiranja emocionalnih (neopipljivih) i funkcionalnih (opipljivih) atributa brenda

-kreiranje jedinstvenih emocionalnih asocijacija/ ulazak u svijet potrošača i stvaranje kvalitetne razlike u odnosu na konkurenciju

ZADATAK I AKTIVNOSTI

Usluga izrade strateško-planske dokumentacije obuhvaća izradu strategije brendiranja, pozicioniranja i promoviranja branda.

STRATEGIJA BI TREBALA SADRŽAJNO OBUHVATITI SLIJEDEĆA POGLAVLJA:

ZADACI I PROCEDURE
ISTRAŽIVANJA
BRAND AUDIT
KONKURENTSKE PREDNOSTI I POZICIONIRANJE
BRAND STRATEGIJA
STRATEGIJA KOMUNIKACIJE
OCJENJIVANJE BRANDA

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI USLUGE

U svrhu stvaranja osnovnih preduvjeta za sufinanciranje integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine Grada Našica za sufinanciranje iz financijskih i strukturnih fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., nužno je izraditi strategiju brendiranja, čijom će se izradom definirati smjernice razvoja turizma na području Grada Našica, postaviti strateške ciljeve u turističkom sektoru, razvojne prioritete i konkretne mjere, a u cilju razvoja Našica kao kontinentalne destinacije.

Dokazi koje je potrebno dostaviti uz ponudu:

Izvadak iz upisa u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar
Financijsko izvješće za prethodnu poslovnu godinu iz kojeg je vidljiv godišnji promet
Gospodarski subjekt mora dokazati da će u pružanju usluge sudjelovati najmanje:

– 1 osoba visoke stručne spreme, s minimalno tri godine iskustva na djelatnostima srodnima predmetu nabave i bar jednu dokazivu referencu koja se odnosi na izradu strategijskih odnosno planskih dokumenata.

U tu svrhu gospodarski subjekt za voditelja izrade dostavlja životopis te presliku diplome odnosno potvrde koje sadržavaju podatke o osobi, strategijsko-planskim dokumentima u čijoj je izradi sudjelovao, nazive drugih ugovornih strana.

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Sukladno člancima 251. i 252. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekti iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

9.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom a osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/085., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačanje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (“Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (“Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 9.1.

9.2. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Javni naručitelj obvezan je kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:
9.2.1. Izjava kojom se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz članka 251., stavka 1. ZJN 2016. Izjava mora sadržavati sve okolnosti iz navedenog članka zakona, a može je dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta uz ovjeru pečatom.
9.2.2. Izjavu gospodarskog subjekta, ovjerenu i potpisanu od strane odgovorne osobe, u kojoj gospodarski subjekt potvrđuje kako:

– nije učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,
– nije pokazao značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih ugovora čija je posljedica bila privremeni raskid ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija.
Dokazi sposobnosti ponuditelja

Izvadak iz upisa u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar
Financijsko izvješće za prethodnu poslovnu godinu iz kojeg je vidljiv godišnji promet
Gospodarski subjekt mora dokazati da će u pružanju usluge sudjelovati najmanje:

– 1 osoba visoke stručne spreme, s minimalno tri godine iskustva na djelatnostima srodnima predmetu nabave i bar jednu dokazivu referencu koja se odnosi na izradu strategijskih odnosno planskih dokumenata.

U tu svrhu gospodarski subjekt za voditelja izrade dostavlja životopis te presliku diplome odnosno potvrde koje sadržavaju podatke o osobi, strategijsko-planskim dokumentima u čijoj je izradi sudjelovao, nazive drugih ugovornih strana.

Nedostatak bilo kojeg od ovih dokaza, ili ukoliko Naručitelj odgovarajućim sredstvima dokaže postojanje okolnosti iz točke 9.2., smatrat će se razlogom za odbijanje ili isključenje ponuditelja iz postupka nabave.

Traženi dokumenti mogu se priložiti u preslikama.

Ponuditelj se obvezuje predmetne usluge pružati savjesno, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i pravilima struke.

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

Ponuda se obavezno dostavlja na ponudbenom listu. Ponude s popunjenim ponudbenim listom i traženom dokumentacijom moraju biti dostavljene putem preporučene poštanske pošiljke ili osobno na adresu: TZ Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 31500 Našice, do petka, 17. studenog 2017. godine do 12:00 sati s naznakom “Nabava usluge izrade strateško-planske dokumentacije“ i grupe za koju se podnosi ponuda.

Nema javnog otvaranja ponuda.

Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Rok početka – dan potpisivanja ugovora;

Rok završetka – 3 mjeseca nakon potpisa ugovora

Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Plaćanja će se vršiti bezgotovinski, prijenosom sredstava u korist žiro – računa Izvoditelja navedenog u Ponudbenom listu.

Cijene utvrđene ugovornim troškovnikom su fiksne.

Za eventualno kašnjenje Naručitelja u plaćanju ugovorit će se zakonska zatezna kamata.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude bez PDV-a.

Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju korisniku u originalu na adresu Turističke zajednice Grada Našica u roku od 7 dana od dana dostave poziva na podnošenje ponuda.

DIREKTOR TURISTIČKOG UREDA:

Srečko Perković, prof.

Dokument je objavljen 10.11. 2017. godine i možete ga u cijelosti s prilozima skinuti ovdje: stratesko-planiranje (PDF – 2MB)